ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขังหวัดชุมพร Health Saving and Credit Cooperative, Limited. จำกัด Chumphon Provincial Public 91/12-14 หมู่ ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 077-510642, 086-4756093, 098-7021123 โทรสาร. 077-510643 6.กำนการสงแบอและ้ สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอกู้ ต้องส่งเอกสารตามข้อ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ภายในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ สำนักงานสหกรณ์ เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (นายอภิชัย ศรีสุวรรณ) ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขุมพร จำกัด"