ชุดที่ 22 ปี พ.ศ.2552  นายสมชัย ชูชาติ

ชุดที่ 23 ปี พ.ศ.2553  นายสมชัย ชูชาติ 

ชุดที่ 24 ปี พ.ศ.2554  นายสมชัย ชูชาติ

ชุดที่ 25 ปี พ.ศ.2555  นายสมชัย ชูชาติ

ชุดที่ 26 ปี พ.ศ.2556  นายวิชาญ ไชยแขวง

ชุดที่ 27 ปี พ.ศ.2557  นายวิชาญ ไชยแขวง

ชุดที่ 28 ปี พ.ศ.2558  นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย

ชุดที่ 29 ปี พ.ศ.2559  นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย

ชุดที่ 30 ปี พ.ศ.2560  นายปัญญา ลาวิลัย

ชุดที่ 31 ปี พ.ศ.2561  นายปัญญา ลาวิลัย

ชุดที่ 32 ปี พ.ศ.2562  นายปัญญา ลาวิลัย

ชุดที่ 33 ปี พ.ศ.2563  นายปัญญา ลาวิลัย

ชุดที่ 34 ปี พ.ศ.2564  นายอภิชัย ศรีสุวรรณ