(ฉบับเต็ม) ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด Download

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ Download

ระเบียบ ว่าด้วย การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก  พ.ศ.2548

ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560

ระเบียบ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ.2548

ระเบียบ ว่าด้วย การรับ - จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2543

ระเบียบ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2543

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2554

ระเบียบ ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ.2552

ระเบียบ ว่าด้วย การรับเงินฝาก พ.ศ.2544

ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2544

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ.2561

ระเบียบ ว่าด้วย การยืมเงินทดรองของสหกรณ์ และการส่งใบสำคัญคู่การจ่ายเงิน พ.ศ.2544

ระเบียบ ว่าด้วย การใช้เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2543

ระเบียบ ว่าด้วย กลุ่มสมาชิก พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2546

ระเบียบ ว่าด้วย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2558

ระเบียบ ว่าด้วย นโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม พรบ.ป.ป.ง พ.ศ.2542

ระเบียบ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559

ระเบียบ ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563