นางสาวสุดารัตน์  วงศ์นัฏจิรา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชัยยุทธ บัววารี ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชำนิ จันทร์ปะทิว ผู้ตรวจสอบกิจการ