นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร

ผู้จัดการ

   
       
   

นางนงลักษณ์ ลลิตธรรมศิริ

รองผู้จัดการ

   
   

นางสาวกัญฐา อาวาศ

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นางสาวกนกพร จิตรอักษร

เจ้าหน้าที่การเงิน

 

นางสาวอัมพิกา แย้มกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

     

นางสุภรา ไชยชนะ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

นางสาวนภสร รัชฎานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ

       

นางสาวลำพูน ฐานวิเศษ

แม่บ้าน