นายอภิชัย ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 34

   
     

   

 

 นายวิชาญ ไชยแขวง

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 

 นายสมศักดิ์ ขันทะกะพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 
         

นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์

เหรัญญิก 

 

นายณรงศักดิ์ สุขวิสุทธิ์

เลขานุการ  

 

 นายอาคม นิลภักดิ์

กรรมการ

         

 นายประยงค์ ชุมวรฐายี

กรรมการ

 

นายวุฒิพงษ์  ศรีสินธุ์

กรรมการ 

 

 นายสุรวุฒิ เมฆนิติ

กรรมการ

         

นายวัชรพงศ์ เชิงไกรยัง

กรรมการ 

 

นางสุชาดา ดึงสุวรรณ

กรรมการ

 

นายยงยุทธ อินทนาคม

กรรมการ 

         

นายธรรมศาสตร์ ประยูรหงษ์

กรรมการ 

 

 นายทรงศักดิ์ เหร่าหมัด

กรรมการ

 

นายธัญเทพ เตชะกัมพลสารกิจ

กรรมการ