สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด

ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ (ผู้ค้ำประกัน) 6.20
เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้น) 6.10
เงินกู้พิเศษ 6.00

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 2.75
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 2.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.60
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณฯ 4.50
view