สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประเภทเงินฝาก
การรับฝากเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
(1) ประเภทออมทรัพย์
(2) ประเภทประจำ

ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้
(1) ออมทรัพย์ทั่วไป
(2) ออมทรัพย์สัจจะ
(3) ออมทรัพย์พิเศษ
(4) ออมทรัพย์เกษียณอายุราชการ

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้
(1) จำนวนเงินฝาก ในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การฝากเพิ่มหรือถอนเงินเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดเหลือไม่น้อยกว่า 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนเงินปิดบัญชี
(2) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศในขณะนั้น และนำดอกเบี้ย ฝากทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันสิ้นปีทางบัญชี ของสหกรณ์ทุกปี
(3) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ มีเงื่อนไขในการรับฝากดังนี้
(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) การฝากเพิ่มหรือจ่ายคืน เมื่อใดก็ได้ จำนวนเท่าใดก็ได้โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 50.- บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เว้นแต่การถอนเพื่อปิดบัญชีผู้ฝากประสงค์จะฝากเงินจำนวนเท่าใด ก็ให้ยื่นความจำนงตามแบบคำขอเปิดบัญชีตามที่ สหกรณ์กำหนด ซึ่งจะต้องส่งเงินฝากเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน ประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีขอเพิ่ม หรือลดจำนวนเงินฝากสัจจะ ให้ผู้ฝากแจ้งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(2) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศในขณะนั้น และนำดอกเบี้ย ฝากทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันสิ้นปีทางบัญชี ของสหกรณ์ทุกปี
(3) เจ้าของบัญชี จะถอนเงินฝากทั้งหมด เพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ มีเงื่อนไขในการรับฝากเงิน ดังนี้
(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และจะถอนคืนเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(2) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามจำนวนเงินที่ฝากแต่ละครั้ง และจะนำดอกเบี้ย ฝากทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันสิ้นปีทางบัญชี ของสหกรณ์ทุกปี (3) เงินฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางส่วน จนทำให้จำนวนเงินฝากคงเหลือ มีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ไม่น้อยกว่าจำนวนที่สหกรณ์กำหนดและสามารถรักษาระดับจำนวนเงินฝากนั้นไว้จนถึงวันจ่ายดอกเบี้ย อาจได้รับดอกเบี้ยแตกต่างสูงขึ้น หรือต่ำลงได้ตามจำนวนเงินฝากคงเหลือ ตามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
(4) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน โดยคำนวณดอกเบี้ยให้ตามที่สหกรณ์ประกาศ

เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุราชการ มีเงื่อนไขการรับฝากเงิน ดังต่อไปนี้
(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรก ต้องไม่น้อยกว่า 500 .- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
(2) เจ้าของบัญชีต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ จากบัญชีเงินฝากนี้
(3) การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวัน ตามจำนวนเงินที่ ฝากแต่ละครั้ง และนำดอกเบี้ยฝากทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้ในวันสิ้นปีทางบัญชี ของสหกรณ์ทุกปี
(4) ผู้ฝากจะถอนเงิน หรือปิดบัญชีเงินฝากก็ย่อมกระทำได้ต่อเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือพ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
(5) กรณีฝากเงินไม่ครบปีสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

หมายเหตุ :
(1) จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) การฝากต่อ ๆ ไปต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
(2) การจ่ายดอกเบี้ย จะคำนวณดอกเบี้ยเป็นตามยอดเงินฝากแต่ละยอด เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นคราว ๆ ไป
(3) เงินฝากเมื่อถึงกำหนดถ้าฝากไม่ถอน ก็ถือเป็นอันว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินพร้อม ดอกเบี้ยไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
(4) การถอนเงินฝาก หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลา ต้องถอนเป็นยอดตามการฝากแต่ละครั้งโดยจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริง อัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝากที่ต่ำลงตามระยะเวลาที่ฝากจริง แต่ถ้าระยะเวลาฝากไม่ถึง 90 วัน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และต้องมียอดคงเหลือในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ยกเว้นการถอนปิดบัญชีดอกเบี้ยเงินฝาก
(5) ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ให้สหกรณ์กำหนดโดยประกาศเป็นคราว ๆ ไป สหกรณ์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้ตามที่เห็นสมควร

view