สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงื่อนไขการจ่ายเงินทุนสวัสดิการ

ข้อ 56. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะงดจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ หรือเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 46 และหรือข้อ 50 หากปรากฏว่าสมาชิกกระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นการกระทำความผิดโดยประมาท

ข้อ 57. ทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับ ข้อ 107 (9) ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 46 หรือข้อ 50 ให้นำเงินสำรองทั่วไปที่ตั้งไว้ในงบประมาณ ประจำปีมาสำรองจ่าย หากยังไม่เพียงพอให้รอเงินทุนสวัสดิการสังคมที่จะได้รับการจัดสรรในปีต่อไปมาจ่าย

ข้อ 58. ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติจ่าย และให้ประธานเป็นผู้สั่งจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และเงินสงเคราะห์ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุให้เป็นไปตามระเบียบนี้ โดยให้พิจารณาตามลำดับคำร้องที่ยื่นขอรับเงิน และต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

ข้อ 59. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 60. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

กำหนดไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2547

(นายสำราญ ไชยชนะ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด

view