สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 7
การใช้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต และประสบอุบัติเหตุ

ข้อ 44. วัตถุประสงค์ของระเบียบนี้เพื่อช่วยหลือเกื้อกูลกันทางด้านเศรษฐกิจในหมู่สมาชิก โดยการแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิก และผู้ค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ และเพื่อช่วยเหลือทายาทและครอบครัวของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิต หรือทุพลภาพโดยสินเชิงหรือถาวร
ข้อ 45. เงินสวัส¬ดิการตาม¬ระเบียบนี้มี 2 ประเภท คือ
(1) เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
(2) เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 46. การให้เงินสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) อายุการเป็นสมาชิกต่ำกว่า 180 วัน ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000.- บาท
(2) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 180 วัน ถึง 5 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 200,000.- บาท
(3) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 15 ปี ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 225,000.- บาท
(4) อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 250,000.- บาท
(5) สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต ให้แก่สมาชิก จำนวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) และให้สหกรณ์จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 800.- บาท
ข้อ 47. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 48. กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต หากมีหนี้สินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ก็ให้หักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดด้วย เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณา ผ่อนผันได้ตามควรแต่กรณี ถ้ามีเงินเหลือ จึงมอบให้กับผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกต่อไป
ข้อ 49. เมื่อสมาชิกให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และ/หรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว เป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน
เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ข้อ 50. การให้เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน ดังนี้
(1.1) มือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือสูญเสียสายตาสองข้าง ได้รับเงินจำนวน 80,000.- บาท
(1.2) มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ได้รับเงินจำนวน50,000.- บาท
(1.3) มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง ได้รับเงินจำนวน50,000.- บาท
(1.4) เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสูญเสียสายตาหนึ่งข้าง ได้รับเงินจำนวน 50,000.- บาท
(1.5) มือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ ได้รับเงินจำนวน 20,000.- บาท
(1.6) เท้าหนึ่งข้างจั้งแต่ข้อเท้า ได้รับเงินจำนวน 20,000.- บาท
(1.7) สูญเสียสายตาหนึ่งข้าง ได้รับเงินจำนวน 10,000.- บาท
กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะและสายตา ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 50(1) ให้มีสิทธิได้รับเงินสูงสุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วัน และทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุให้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 100,000.- บาท สิทธิ์ในการขอรับเงินอันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนั้น ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินรวมกันแล้วไม่เกิน 100,000.- บาท
ข้อ 51. เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุตามระเบียบนี้ให้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้น
ข้อ 52. ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแจ้งเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารใบมรณะบัตร หรือใบรับรองแพทย์ สำเนาทะเบียนบ้าน และหรือหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกำหนดเวลา ดังนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่สูญเสียอวัยวะและสายตา
(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แจ้งภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ตกเป็นบุคคลทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เมื่อพ้นกำหนดเวลานี้แล้วตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 52 แล้วแต่กรณี ให้เป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน
ข้อ 53. หากสมาชิกประสบอุบัติเหตุครั้งใหม่ ให้มีสิทธิ์ขอรับเงินตามสิทธิในข้อ 50 (1) ได้อีก
ข้อ 54. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(1) กรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา ให้จ่ายเงินแก่สมาชิก
(2) กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้จ่ายเงินแก่สมาชิก หรือผู้รับโอนประโยชน์ตามลำดับ
ข้อ 55. กรณีที่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ และยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่จะจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 50 มาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผล และความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามควรแก่กรณี ถ้ามีเงินเหลือ จึงมอบให้กับผู้รับโอนประโยชน์ หรือทายาทโดยธรรม ของสมาชิกต่อไป

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view