สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 6
การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสวัดิการสาธารณประโยชน์
 

ข้อ 37. การพิจารณาให้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ถือหลักความสำคัญตามลำดับ ดังนี้
     (1) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยส่วนรวม
     (2) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกบางส่วน
     (3) เพื่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะตัวสมาชิก
     (4) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป
นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ การพิจารณาทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน์ในแต่ละครั้ง ให้พิจารณาจากทุนสวัสดิการที่มีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น และเมื่อได้พิจารณาให้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อการหนึ่งการใดไปแล้ว ให้ถือว่าการพิจารณาสำหรับเรื่องนั้น ๆ เป็นอันยุติ
ข้อ 38. ทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชน์ ให้จ่ายในกรณีดังนี้
     (1) เพื่อการศึกษาโดยทั่วไป ได้แก่
          1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน
          1.2 เพื่อสงเคราะห์นักเรียนยากจน
     (2)เพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่
          2.1การก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารสถานที่อันเป็น สาธารณประโยชน์
          2.2จัดซื้อสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์
     (3)เพื่อการกุศล ได้แก่
          3.1การกุศลเพื่อบำรุงการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
          3.2การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
          3.3การสังคมสงเคราะห์, สงเคราะห์ผู้ยากไร้
     (4)เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุข ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วราชอาณาจักร และสมาชิก
     (5)เพื่อส่งเสริมการกีฬา และการออกกำลังกาย
ข้อ 39. จำนวนเงินที่จะอนุมัติจ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่เกินรายละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) เว้นแต่จะมีระเบียบเฉพาะกรณี หรือมีเหตุจำเป็นก็ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย ๆ ไป
ข้อ 40. สิทธิการขอทุนสวัดสิการสังคมเพื่อการสาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดได้รับทุนสวัสดิการเพื่อการสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จะมีสิทธิยื่นขอได้อีกเมื่อได้รับทุนไปหมดแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ ไม่ประสงค์จะขอ ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่ใช้ระเบียบนี้เป็นต้นมา
ข้อ 41. การขอทุนสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่จะขอทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการ สาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานและเหตุผลประกอบการพิจารณา
ข้อ 42. ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติตามคำขอและให้ประธานเป็นผู้สั่งจ่ายเงิน ดังนี้ ประธานกรรมการ ครั้งละไม่เกิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) และผู้จัดการ ครั้งละไม่เกิน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
การอนุมัติและสั่งจ่ายเงินโดยผู้มีอำนาจ ผู้อนุมัติ และสั่งจ่ายจะต้องรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกครั้ง ในโอกาสแรกที่พึ่งกระทำได้
ข้อ 43. การจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ปฏิบัติ ดังนี้
     (1)ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะผู้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องมีใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทำ หรือจัดซื้อโดยละเอียด
     (2)ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอำนาจในการจัดทำหรือผู้มีอำนาจในการรับเงินนั้นออกหลักฐานการรับเงินนั้น ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วน และถูกต้อง เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการจ่ายเงินด้วย

view