สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 5
การใช้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

ข้อ 24. จำนวนทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

ข้อ 25. ประเภททุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก แบ่งเป็นระดับการศึกษา ดังนี้
(1)ระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
(2)ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน
(3)ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
(4)ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)
(5)ระดับปริญญาตรี ทุนละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 26. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และบุตรของสมาชิกต้องกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุนสำหรับปีนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 27. บุตรของสมาชิกที่ขอรับทุน ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ และมีสถานภาพเป็นโสด
ข้อ 28. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิรับทุนได้ 1 ทุน แต่ต้องมิใช่เป็นบุตรคนเดียวกัน

ข้อ 29. ถ้าบิดามารดาต่างเป็นสมาชิกก็ให้ได้รับเพียง 1 ทุนเท่านั้น

ข้อ 30. สมาชิกผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ต้องยื่นคำขอรับทุนตามแบบพิมพ์พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ตามประกาศของสหกรณ์

ข้อ 31. ให้คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบแบบคำขอหลักฐาน และดำเนินการพิจารณาตัดสินการขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก และประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนให้สมาชิกทราบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบต่อไป

ข้อ 32. การพิจารณาหาผู้ได้รับทุน หรือพิจารณาตัดสินผู้ได้รับทุนจะดำเนินการในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด

ข้อ 33. หากสมาชิกผู้ใดมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาตัดสินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกให้แจ้งในวันที่มีการดำเนินการพิจารณาตัดสิน พร้อมทั้งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงประธานกรรมการภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ดำเนินการพิจารณาตัดสินทุนนั้น หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าสมาชิก ผู้นั้นหมดสิทธิ์การทักท้วงดังกล่าว

ข้อ 34. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณาตัดสินให้ได้รับทุนสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมการศึกษาต้องมาขอรับเงินทุนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการพิจารณาตัดสินทุนนั้น ๆ หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์การขอรับเงินทุนดังกล่าว

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการ และผู้จัดการอนุมัติจ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ แล้วนำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป


*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view