สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 4
การใช้ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

ข้อ 18. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่ราชการ หรืองานประจำโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 120 เดือน

ข้อ 19. การนับอายุการเป็นสมาชิก ให้นับอายุการเป็นสมาชิกที่ติดต่อกันครั้งหลังสุด และให้นับจนถึงวันสุดท้ายของการเป็นสมาชิก การนับอายุให้นับเป็นเดือน เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ข้อ 20. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกเป็นดังต่อไปนี้
(1)อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 300 เดือนขึ้นไปให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จจำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
(2)อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 240 เดือนถึง 299 เดือน ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ จำนวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)
(3)อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 180 เดือนถึง 239 เดือน ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ จำนวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
(4)อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนถึง 179 เดือน ให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

ข้อ 21. การขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกนั้นให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกยื่นหนังสือตามแบบพิมพ์ของสหกรณ์ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารคำสั่งลาออกหรือให้ออก ประกอบภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับจากวันที่พ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำ มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะรับเงินสวัสดิการสังคม เพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

ข้อ 22. กรณีที่สมาชิกผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิสังคมเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกยังมีหนี้สินค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์นำเงินที่จ่ายตามที่ได้กำหนดมาหักชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นคณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันได้ตามควรแก่กรณี

ข้อ 23. ทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามความในข้อบังคับข้อ 27 (6) ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ให้นำเงินทุนสำรองทั่วไปที่ตั้งไว้ในงบประมาณประจำปีมาสำรองจ่าย

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view