สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 3
การใช้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวของสมาชิก

ข้อ 14. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดาของสมาชิก ให้แก่สมาชิก คนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อศพ ซึ่งบิดา หรือมารดาที่ถึงแก่กรรม ต้องมิได้เป็นสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกสหกรณ์ และได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ได้ถือใช้เป็นต้นไป

กรณีคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ คู่สมรส หรือบุตรแก่สมาชิก จำนวน 4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อศพ และได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ได้ถือใช้เป็นต้นไป

ข้อ 15. ให้สหกรณ์จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพบิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายที่ถึงแก่กรรมตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าร้อยบาท โดยให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการแทนสหกรณ์

ข้อ 16. เมื่อบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกได้ถึงแก่กรรม ให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร สำเนาใบมรณบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก ถึงคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์

ข้อ 17. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ แล้ว เสนอคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อทราบต่อไป

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view