สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 2
การใช้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

ข้อ11. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิก ให้แก่สมาชิกครอบครัวละ 1,000.- บาทต่อครั้ง

ข้อ12. ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาใบสูติบัตร ถึงคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันคลอด เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์

ข้อ13. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และต้องให้ผู้รับเงินทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ แล้วเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบต่อไป

*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view