สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมวด 1
การใช้ทุนสวัสดิการสังคมเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส

ข้อ8. สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสให้แก่สมาชิกที่สมรสหรือจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพียงครั้งเดียว
กรณีสมาชิกที่สมรสต่างเป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้ได้รับสิทธิทุนสวัสดิการเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส คนละ 1,000.- บาท

ข้อ9. ให้สมาชิกที่สมรสหรือจดทะเบียนสมรสแล้ว แจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงถึงการสมรส ถึงคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 180 วัน นับจากวันที่สมรสแล้ว เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์

ข้อ10. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคมเพื่อการมงคลสมรสให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และต้องให้ผู้รับเงิน ทำหลักฐานการรับเงินไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ แล้วเสนอคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อทราบต่อไป
*ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2547 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2549)

view