สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร
ผู้จัดการ

                                   

               

นางนงลักษณ์ ลลิตธรรมศิริ
รองผู้จัดการ

นางสุภรา ไชยชนะ
เจ้าหน้าที่บัญชี


นางสาวกนกพร  จิตรอักษร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสายไหม อาวาศ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล
เจ้าหน้าที่ไอที

     

นานางสาวอัมพิกา แย้มกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการและพัสดุ

    

view